De fleste forsikringsselskaper har innført rettshjelpsforsikring som en obligatorisk del av kombinerte villa-, landbruk- og hjemforsikringer. Også for bil- og lystbåtforsikring er det innført rettshjelpsforsikring. I medhold av rettshjelpsloven § 4 annet ledd er den offentlige fri rettshjelpsordningen gjort subsidiær i forhold til private rettshjelpsforsikringer.

Rettshjelpsforsikringen gjelder når forsikringstakeren er part i en tvist. Private rettshjelpsforsikringer dekker med andre ord ikke «ren» juridisk rådgivning, men dekker i utgangspunktet enhver tvist som har sammenheng med det som er forsikret.

Rettshjelpsforsikringen dekker nødvendige utgifter til advokat, retten, sakkyndige og vitner. Idømte saksomkostninger og rettsgebyr i ankeinstansen dekkes vanligvis ikke.

Kontakt oss for mer informasjon.