Fri rettshjelp er advokatbistand som helt eller delvis dekkes av staten. Fri rettshjelp omfatter både fritt rettsråd og fri sakførsel. 

Fritt rettsråd er veiledning og hjelp i juridiske spørsmål utenfor rettergang, f.eks. utferdigelse av søknader og klager og korrespondanse med motpart. Rettsråd omfatter også ren rådgivning fra advokat. 

Fri sakførsel er rettshjelp i saker som går for domstolene.

Du kan få fri rettshjelp i sakstyper som trygd/pensjon, familiesaker, erstatning for personskade, oppsigelse eller utkastelse av bolig og oppsigelse eller avskjed i arbeidsforhold. Det er et grunnvilkår at du kommer inn under rettshjelpslovens inntektsgrenser. Uavhengig av inntekt og formue kan du få fri rettshjelp i saker om barnevern og kvinnemishandling, eller hvis du som voldsoffer går til erstatningssøksmål mot gjerningsmannen.

Kontakt oss for å undersøke om du har krav på fri rettshjelp.